vancsa_istvan

„Amikor gimnazistaként rászoktam a dohányzásra, azért szoktam rá, mert tilos volt. Tehát én azt hiszem, hogy a tiltás mindig, minden esetben az elgondolható legrosszabb eszköz.”

Váncsa István újságíró


Bemutatkozás

A Füstölgők Társasága fontosnak tartja a dohányzás kultúráját és a kulturált dohányzást. Tagjaink között egyaránt vannak dohányosok és nem dohányzók. Társaságunk részt vett a nemdohányzók védelmében született törvény kialakításában. A társaság nyitott az értékekre, amit azzal is vállalunk, hogy több alkalommal rendeztünk Füstölgő Juniálist.
Bővebben...

mti_hirfelhasznalo

ukash kart |
A Füstölgők Társasága Alapszabálya

 


        I.             

(1)    A FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA (a továbbiakban Társaság) olyan társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései alapján egyesületként jött létre.

(2)    Jellegét tekintve non-profit, civil szervezet, gazdálkodási tevékenységének esetleges eredményét tagjai között nem osztja szét.

(3)    A Társaság neve: FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA

(4)    A Társaság székhelye: 1196 Budapest, Nagysándor József u. 183.

(5)    A Társaság jogi személy, területi szervezetei -páholyok- nem jogi személyek.

 

      II.             

(1)    A Társaság működési területe: Magyarország

(2)    Képviseleti szerve a Választmány, a Társaságot az elnök képviseli és önállóan jegyzi.

(3)    A Társaság pecsétje kör alakú, benne köralakban: FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA.

(4)    Az alapítás éve: 1997.

 

    III.            A Társaság célja és feladatai:

(1)   A Társaság célja, hogy tömörítse a dohányzókat és azokat a nem dohányzókat, akik szimpatizálnak a Társaság céljaival. Képviselje a tagság érdekeit azáltal, hogy:

-  figyelemmel kíséri a dohányzási szokások kialakítását és továbbfejlesztését

-  a cigarettázók, szivarozók, pipázók, tubákolók társas találkozásait, biztosítja az információcserét,

-  állást foglal a tagjait érintő érdekvédelmi kérdésekben, s azt tőle telhetően érvényesíti is.

(2)    A Társaság feladata, hogy részt vegyen a dohányzással kapcsolatos kérdések megvitatásában, szakmai és autonóm szervezetekkel való kapcsolatok kialakításában.

(3)    Célkitűzései mozgósítása érdekében folyamatos tevékenysége során feldolgozza és elemzi a különböző dohányzással kapcsolatos kampányokat és intézkedéseket.

(4)    Szükség esetén állásfoglalásokat dolgoz ki a fentiekről, s azokat nyilvánosságra hozza és a döntéshozók figyelmébe ajánlja.

(5)    A Társaságnak pártpolitikai célja és oka nincs. A Társaság nem fogad el támogatást politikai pártoktól és nem támogat politikai pártokat, szervezeteket, személyeket.

 

    IV.            A Tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

(1)    A Társaság tagja lehet az a természetes személy, aki a 18 éves életkorát már betöltötte,

-  a Társaság alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri,

-  aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt nem áll, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,

-  a Választmány felveszi a tagok sorába.

(2)  A Társaság pártoló tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy és az a jogi személy, aki tevékenységével vagy támogatásával segíti a Társaság céljainak megvalósulását.

(3)    A tagsági viszony írásbeli belépési szándék nyilatkozattal és annak a Választmány által történő elfogadásával jön létre. A felvételről a soron következő választmányi ülésen köteles dönteni a testület.

(4)    A tagsági viszony megszűnik a tag:

a.)       kilépésével,

b.)      kizárásával,

c.)       tagsági viszonyának törlésével,

d.)      a tag elhalálozásával

Kizárásra illetve a tagság törlésére a Választmány illetékes.

A kizárást vagy a törlést elrendelő határozat ellen az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Választmányon keresztül a Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A pártoló tagság kilépéssel szűnik meg.

 

      V.            A tagok főbb jogai és kötelezettségei:

1.       A Társaság tagjai jogosultak:

a.)    kezdeményezni a Társaság céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását,

b.)    szavazati-, választási- és választhatósági joggal részt venni a Társaság döntésében,

c.)     részt venni a Társaság szakmai és más rendezvényein az előírt feltételek fennállása esetén.

2.       A Társaság tagja köteles:

a.)    részt venni a szervezeti életben,

b.)    tisztségre történő megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni,

c.)     rendszeresen befizetni az éves tagsági díjat.

 

    VI.       A Társaság testületei:

1.       a Közgyűlés

2.       a Választmány

3.       a Felügyelő Bizottság

4.       a Páholyok

               A Társaság tisztségviselői:

1.       a Tiszteletbeli Elnök

2.       az Elnök

3.       az Ügyvivők

4.       a Felügyelő Bizottság Elnöke

5.       a Felügyelő Bizottság tagjai.

 

  VII.            A Közgyűlés

(1)    A Társaság legfelsőbb szerve, amely a tagokból áll.

(2)    A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Társaság testületeinek ülése a tagok számára nyilvános.

(3)    A Közgyűlés összehívása a Választmány feladata.

(4)    A Közgyűlést soron kívül össze kell hívni:

e.)      ha a tagság legalább 10%-a cél megjelölésével kéri,

f.)        ha a Választmány vagy a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja,

g.)       ha a bíróság elrendeli.

(5)    A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a.)       az alapszabály elfogadása, módosítása (kétharmados többséggel),

b.)      a Társaság egészére kiterjedő belső szabályzatok elfogadása (kétharmados többséggel),

c.)       az egyesületi vagyonnak jogi, illetve nem jogi személyiségű társaságokba történő tartós kivitele,

d.)      a tagságból való törlés, a Választmány által hozott döntési határozat fellebbezésének elbírálása,

e.)      a Társaság munkatervének és beszámolójának megvitatása és elfogadása,

f.)        a Felügyelő Bizottság beszámolójának megvitatása és elfogadása,

g.)       a Társaság éves költségvetésének és az éves beszámolójának elfogadása,

h.)      a Társaság Választmányának, ügyvivőinek, elnökének, és a Felügyelő Bizottságának titkos megválasztása és visszahívása,

i.)         a Választmány előbbiekben nem említett határozatai, valamint intézkedései elleni panaszok elbírálása,

j.)        más társadalmi szervezetekkel történő való együttműködés,

k.)       más társaságokhoz való csatlakozás vagy egyesülés, illetve megszűnésének kimondása (kétharmados szótöbbséggel),

l.)         a Közgyűlést össze kell hívni megszűnés esetén –az adósságok kifizetése után- a megmaradó vagyon felhasználásáról történő rendelkezésre.

 

 

VIII.             

(1)    A Közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. Ha határozatképtelen, harminc napon belül ismét össze kell hívni és akkor tekintet nélkül a megjelentek számára –az eredeti napirendben felvett kérdésekben- határozatképes.

(2)    A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a VII. pont másként szabályozott eseteit. Szavazati egyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt.

(3)    A tisztségviselők választása titkos. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 50%-át plusz 1 fő szavazatot kap.

(4)  A Közgyűlés minden alkalommal egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozott határozatával választja meg elnökét. Az elnök mandátuma csak az adott Közgyűlésre szól, azonban a következő Közgyűlések bármelyikén újraválasztható.

 

    IX.            A Választmány:

(1)    A Közgyűlés titkos szavazással 5 fős Választmányt választ (elnök, ügyvivők), melynek megbízása három évre szól.

(2)    A Választmány szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. A Választmány határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.

(3)    A Választmányt 15 napon belül össze kell hívni, ha legalább három tagja, vagy a Felügyelő Bizottság a cél megjelölésével kéri.

(4)    A Választmány feladata és illetékessége:

a.)       a Közgyűlés előkészítése,

b.)      a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatok megvitatása,

c.)       a Társaság tevékenységének, a közgyűlés határozatai végrehajtásának szervezése,

d.)      a belépési szándéknyilatkozatok elfogadása, illetve a társaságból való törlése, kizárás,

e.)      a Választmány egyik tag kiválása esetén egy főt kooptálhat a Választmányba a hároméves megbízási ideje alatt.

 

      X.            A Társaság elnökének feladatai:

(1)    A Társaság képviselete önállóan a különböző szervezetek, intézmények, testületek, hivatalok illetve a nyilvánosság előtt, a bankszámla feletti rendelkezésre bármelyik ügyvivővel együttes aláírással jogosult.

(2)    a testületi ülések között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

(3)    a Közgyűlés és a Választmány üléseinek megszervezése,

(4)    akadályoztatása esetén e funkciójában az elnök és/vagy a Választmány által megbízott ügyvivő helyettesíti.

 

 

    XI.            A Felügyelő Bizottság:

(1)  A Felügyelő Bizottság feladata a társaság alapszabálya szerinti működésének, az ügyvitelre, a gazdálkodásra, a pénzügyi –számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, a társaság céljainak megfelelő működés feletti őrködés.

(2)    A Felügyelő Bizottság évente beszámol a közgyűlésnek

(3)    A Felügyelő Bizottság három tagja az elnökből és két tagból áll

(4)    A Felügyelő Bizottság munkarendjét maga határozza meg és kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

(5)    A Felügyelő Bizottság megbízása három évre szól.

 

  XII.            A Páholyok

(1)    A tagság rokonszenvi alapon szerveződő csoportjai programjukat önállóan határozzák meg az alapszabály keretein belül.

(2)    A Választmánnyal való kapcsolattartásra megbízottat jelölnek ki.

 

XIII.            A Társaság gazdálkodása:

(1)    A Társaság vagyona tagdíjakból, pályázatok útján nyert pénzekből, valamint magán –és jogi személyek felajánlásából képződik.

(2)    A felajánlások elfogadásához a Választmány határozata szükséges.

 

XIV.            Vegyes és záró rendelkezések:

(1)    Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

(2)   Az alapszabály végrehajtásával kapcsolatos részletes előírásokat, a feladat és hatásköri megosztásokat a Választmány által elfogadott szervezeti működési, pénzügyi-gazdálkodási és egyéb belső szabályzatok tartalmazzák.

 

Budapest, 2008. május 9.

 

 

Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2008. április 25-én tartott közgyűlése elfogadta az 5. napirendje szerint hozott határozatával.

 

Budapest, 2008. május 19.

 

Borbáth András sk

levezető elnök

                              

dr. Fodor Péter sk

A Füstölgők Társasága elnöke

A Füstölgők Társasága Alapszabálya

 

        I.             

(1)    A FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA (a továbbiakban Társaság) olyan társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései alapján egyesületként jött létre.

(2)    Jellegét tekintve non-profit, civil szervezet, gazdálkodási tevékenységének esetleges eredményét tagjai között nem osztja szét.

(3)    A Társaság neve: FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA

(4)    A Társaság székhelye: 1196 Budapest, Nagysándor József u. 183.

(5)    A Társaság jogi személy, területi szervezetei -páholyok- nem jogi személyek.

 

      II.             

(1)    A Társaság működési területe: Magyarország

(2)    Képviseleti szerve a Választmány, a Társaságot az elnök képviseli és önállóan jegyzi.

(3)    A Társaság pecsétje kör alakú, benne köralakban: FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA.

(4)    Az alapítás éve: 1997.

 

    III.            A Társaság célja és feladatai:

(1)                   A Társaság célja, hogy tömörítse a dohányzókat és azokat a nem dohányzókat, akik szimpatizálnak a Társaság céljaival. Képviselje a tagság érdekeit azáltal, hogy:

-  figyelemmel kíséri a dohányzási szokások kialakítását és továbbfejlesztését

-  a cigarettázók, szivarozók, pipázók, tubákolók társas találkozásait, biztosítja az információcserét,

-  állást foglal a tagjait érintő érdekvédelmi kérdésekben, s azt tőle telhetően érvényesíti is.

(2)                   A Társaság feladata, hogy részt vegyen a dohányzással kapcsolatos kérdések megvitatásában, szakmai és autonóm szervezetekkel való kapcsolatok kialakításában.

(3)    Célkitűzései mozgósítása érdekében folyamatos tevékenysége során feldolgozza és elemzi a különböző dohányzással kapcsolatos kampányokat és intézkedéseket.

(4)    Szükség esetén állásfoglalásokat dolgoz ki a fentiekről, s azokat nyilvánosságra hozza és a döntéshozók figyelmébe ajánlja.

(5)    A Társaságnak pártpolitikai célja és oka nincs. A Társaság nem fogad el támogatást politikai pártoktól és nem támogat politikai pártokat, szervezeteket, személyeket.

 

    IV.            A Tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

(1)    A Társaság tagja lehet az a természetes személy, aki a 18 éves életkorát már betöltötte,

-  a Társaság alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri,

-  aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt nem áll, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,

-  a Választmány felveszi a tagok sorába.

(2)    A Társaság pártoló tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy és az a jogi személy, aki tevékenységével vagy támogatásával segíti a Társaság céljainak megvalósulását.

(3)    A tagsági viszony írásbeli belépési szándék nyilatkozattal és annak a Választmány által történő elfogadásával jön létre. A felvételről a soron következő választmányi ülésen köteles dönteni a testület.

(4)    A tagsági viszony megszűnik a tag:

a.)       kilépésével,

b.)      kizárásával,

c.)       tagsági viszonyának törlésével,

d.)      a tag elhalálozásával

Kizárásra illetve a tagság törlésére a Választmány illetékes.

A kizárást vagy a törlést elrendelő határozat ellen az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Választmányon keresztül a Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A pártoló tagság kilépéssel szűnik meg.

 

      V.            A tagok főbb jogai és kötelezettségei:

1.       A Társaság tagjai jogosultak:

a.)    kezdeményezni a Társaság céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását,

b.)    szavazati-, választási- és választhatósági joggal részt venni a Társaság döntésében,

c.)     részt venni a Társaság szakmai és más rendezvényein az előírt feltételek fennállása esetén.

2.       A Társaság tagja köteles:

a.)    részt venni a szervezeti életben,

b.)    tisztségre történő megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni,

c.)     rendszeresen befizetni az éves tagsági díjat.

 

    VI.            A Társaság testületei:

1.       a Közgyűlés

2.       a Választmány

3.       a Felügyelő Bizottság

4.       a Páholyok

                A Társaság tisztségviselői:

1.       a Tiszteletbeli Elnök

2.       az Elnök

3.       az Ügyvivők

4.       a Felügyelő Bizottság Elnöke

5.       a Felügyelő Bizottság tagjai.

 

  VII.            A Közgyűlés

(1)    A Társaság legfelsőbb szerve, amely a tagokból áll.

(2)    A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Társaság testületeinek ülése a tagok számára nyilvános.

(3)    A Közgyűlés összehívása a Választmány feladata.

(4)    A Közgyűlést soron kívül össze kell hívni:

e.)      ha a tagság legalább 10%-a cél megjelölésével kéri,

f.)        ha a Választmány vagy a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja,

g.)       ha a bíróság elrendeli.

(5)    A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a.)       az alapszabály elfogadása, módosítása (kétharmados többséggel),

b.)      a Társaság egészére kiterjedő belső szabályzatok elfogadása (kétharmados többséggel),

c.)       az egyesületi vagyonnak jogi, illetve nem jogi személyiségű társaságokba történő tartós kivitele,

d.)      a tagságból való törlés, a Választmány által hozott döntési határozat fellebbezésének elbírálása,

e.)      a Társaság munkatervének és beszámolójának megvitatása és elfogadása,

f.)        a Felügyelő Bizottság beszámolójának megvitatása és elfogadása,

g.)       a Társaság éves költségvetésének és az éves beszámolójának elfogadása,

h.)      a Társaság Választmányának, ügyvivőinek, elnökének, és a Felügyelő Bizottságának titkos megválasztása és visszahívása,

i.)         a Választmány előbbiekben nem említett határozatai, valamint intézkedései elleni panaszok elbírálása,

j.)        más társadalmi szervezetekkel történő való együttműködés,

k.)       más társaságokhoz való csatlakozás vagy egyesülés, illetve megszűnésének kimondása (kétharmados szótöbbséggel),

l.)         a Közgyűlést össze kell hívni megszűnés esetén –az adósságok kifizetése után- a megmaradó vagyon felhasználásáról történő rendelkezésre.

 

 

VIII.             

(1)    A Közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. Ha határozatképtelen, harminc napon belül ismét össze kell hívni és akkor tekintet nélkül a megjelentek számára –az eredeti napirendben felvett kérdésekben- határozatképes.

(2)    A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a VII. pont másként szabályozott eseteit. Szavazati egyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt.

(3)    A tisztségviselők választása titkos. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 50%-át plusz 1 fő szavazatot kap.

(4)    A Közgyűlés minden alkalommal egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozott határozatával választja meg elnökét. Az elnök mandátuma csak az adott Közgyűlésre szól, azonban a következő Közgyűlések bármelyikén újraválasztható.

 

    IX.            A Választmány:

(1)    A Közgyűlés titkos szavazással 5 fős Választmányt választ (elnök, ügyvivők), melynek megbízása három évre szól.

(2)    A Választmány szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. A Választmány határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.

(3)    A Választmányt 15 napon belül össze kell hívni, ha legalább három tagja, vagy a Felügyelő Bizottság a cél megjelölésével kéri.

(4)    A Választmány feladata és illetékessége:

a.)       a Közgyűlés előkészítése,

b.)      a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatok megvitatása,

c.)       a Társaság tevékenységének, a közgyűlés határozatai végrehajtásának szervezése,

d.)      a belépési szándéknyilatkozatok elfogadása, illetve a társaságból való törlése, kizárás,

e.)      a Választmány egyik tag kiválása esetén egy főt kooptálhat a Választmányba a hároméves megbízási ideje alatt.

 

      X.            A Társaság elnökének feladatai:

(1)    A Társaság képviselete önállóan a különböző szervezetek, intézmények, testületek, hivatalok illetve a nyilvánosság előtt, a bankszámla feletti rendelkezésre bármelyik ügyvivővel együttes aláírással jogosult.

(2)                   a testületi ülések között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

(3)    a Közgyűlés és a Választmány üléseinek megszervezése,

(4)    akadályoztatása esetén e funkciójában az elnök és/vagy a Választmány által megbízott ügyvivő helyettesíti.

 

 

    XI.            A Felügyelő Bizottság:

(1)    A Felügyelő Bizottság feladata a társaság alapszabálya szerinti működésének, az ügyvitelre, a gazdálkodásra, a pénzügyi –számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, a társaság céljainak megfelelő működés feletti őrködés.

(2)    A Felügyelő Bizottság évente beszámol a közgyűlésnek

(3)    A Felügyelő Bizottság három tagja az elnökből és két tagból áll

(4)    A Felügyelő Bizottság munkarendjét maga határozza meg és kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

(5)    A Felügyelő Bizottság megbízása három évre szól.

 

  XII.            A Páholyok

(1)                   A tagság rokonszenvi alapon szerveződő csoportjai programjukat önállóan határozzák meg az alapszabály keretein belül.

(2)    A Választmánnyal való kapcsolattartásra megbízottat jelölnek ki.

 

XIII.            A Társaság gazdálkodása:

(1)    A Társaság vagyona tagdíjakból, pályázatok útján nyert pénzekből, valamint magán –és jogi személyek felajánlásából képződik.

(2)    A felajánlások elfogadásához a Választmány határozata szükséges.

 

XIV.            Vegyes és záró rendelkezések:

(1)    Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

(2)    Az alapszabály végrehajtásával kapcsolatos részletes előírásokat, a feladat és hatásköri megosztásokat a Választmány által elfogadott szervezeti működési, pénzügyi-gazdálkodási és egyéb belső szabályzatok tartalmazzák.

 

Budapest, 2008. május 9.

 

 

Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2008. április 25-én tartott közgyűlése elfogadta az 5. napirendje szerint hozott határozatával.

 

Budapest, 2008. május 19.

 

                                Borbáth András sk                                                                dr. Fodor Péter sk

                                   levezető elnök                                                          Füstölgők Társasága elnöke

A Füstölgők Társasága Alapszabálya

 

        I.             

(1)    A FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA (a továbbiakban Társaság) olyan társadalmi szervezet, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései alapján egyesületként jött létre.

(2)    Jellegét tekintve non-profit, civil szervezet, gazdálkodási tevékenységének esetleges eredményét tagjai között nem osztja szét.

(3)    A Társaság neve: FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA

(4)    A Társaság székhelye: 1196 Budapest, Nagysándor József u. 183.

(5)    A Társaság jogi személy, területi szervezetei -páholyok- nem jogi személyek.

 

      II.             

(1)    A Társaság működési területe: Magyarország

(2)    Képviseleti szerve a Választmány, a Társaságot az elnök képviseli és önállóan jegyzi.

(3)    A Társaság pecsétje kör alakú, benne köralakban: FÜSTÖLGŐK TÁRSASÁGA.

(4)    Az alapítás éve: 1997.

 

    III.            A Társaság célja és feladatai:

(1)                   A Társaság célja, hogy tömörítse a dohányzókat és azokat a nem dohányzókat, akik szimpatizálnak a Társaság céljaival. Képviselje a tagság érdekeit azáltal, hogy:

-  figyelemmel kíséri a dohányzási szokások kialakítását és továbbfejlesztését

-  a cigarettázók, szivarozók, pipázók, tubákolók társas találkozásait, biztosítja az információcserét,

-  állást foglal a tagjait érintő érdekvédelmi kérdésekben, s azt tőle telhetően érvényesíti is.

(2)                   A Társaság feladata, hogy részt vegyen a dohányzással kapcsolatos kérdések megvitatásában, szakmai és autonóm szervezetekkel való kapcsolatok kialakításában.

(3)    Célkitűzései mozgósítása érdekében folyamatos tevékenysége során feldolgozza és elemzi a különböző dohányzással kapcsolatos kampányokat és intézkedéseket.

(4)    Szükség esetén állásfoglalásokat dolgoz ki a fentiekről, s azokat nyilvánosságra hozza és a döntéshozók figyelmébe ajánlja.

(5)    A Társaságnak pártpolitikai célja és oka nincs. A Társaság nem fogad el támogatást politikai pártoktól és nem támogat politikai pártokat, szervezeteket, személyeket.

 

    IV.            A Tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

(1)    A Társaság tagja lehet az a természetes személy, aki a 18 éves életkorát már betöltötte,

-  a Társaság alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri,

-  aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt nem áll, a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,

-  a Választmány felveszi a tagok sorába.

(2)    A Társaság pártoló tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes személy és az a jogi személy, aki tevékenységével vagy támogatásával segíti a Társaság céljainak megvalósulását.

(3)    A tagsági viszony írásbeli belépési szándék nyilatkozattal és annak a Választmány által történő elfogadásával jön létre. A felvételről a soron következő választmányi ülésen köteles dönteni a testület.

(4)    A tagsági viszony megszűnik a tag:

a.)       kilépésével,

b.)      kizárásával,

c.)       tagsági viszonyának törlésével,

d.)      a tag elhalálozásával

Kizárásra illetve a tagság törlésére a Választmány illetékes.

A kizárást vagy a törlést elrendelő határozat ellen az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Választmányon keresztül a Közgyűléshez fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a soron következő Közgyűlés napirendjére kell tűzni. A Közgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs. A pártoló tagság kilépéssel szűnik meg.

 

      V.            A tagok főbb jogai és kötelezettségei:

1.       A Társaság tagjai jogosultak:

a.)    kezdeményezni a Társaság céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását,

b.)    szavazati-, választási- és választhatósági joggal részt venni a Társaság döntésében,

c.)     részt venni a Társaság szakmai és más rendezvényein az előírt feltételek fennállása esetén.

2.       A Társaság tagja köteles:

a.)    részt venni a szervezeti életben,

b.)    tisztségre történő megválasztása esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni,

c.)     rendszeresen befizetni az éves tagsági díjat.

 

    VI.            A Társaság testületei:

1.       a Közgyűlés

2.       a Választmány

3.       a Felügyelő Bizottság

4.       a Páholyok

                A Társaság tisztségviselői:

1.       a Tiszteletbeli Elnök

2.       az Elnök

3.       az Ügyvivők

4.       a Felügyelő Bizottság Elnöke

5.       a Felügyelő Bizottság tagjai.

 

  VII.            A Közgyűlés

(1)    A Társaság legfelsőbb szerve, amely a tagokból áll.

(2)    A Közgyűlés szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. A Társaság testületeinek ülése a tagok számára nyilvános.

(3)    A Közgyűlés összehívása a Választmány feladata.

(4)    A Közgyűlést soron kívül össze kell hívni:

e.)      ha a tagság legalább 10%-a cél megjelölésével kéri,

f.)        ha a Választmány vagy a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja,

g.)       ha a bíróság elrendeli.

(5)    A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik

a.)       az alapszabály elfogadása, módosítása (kétharmados többséggel),

b.)      a Társaság egészére kiterjedő belső szabályzatok elfogadása (kétharmados többséggel),

c.)       az egyesületi vagyonnak jogi, illetve nem jogi személyiségű társaságokba történő tartós kivitele,

d.)      a tagságból való törlés, a Választmány által hozott döntési határozat fellebbezésének elbírálása,

e.)      a Társaság munkatervének és beszámolójának megvitatása és elfogadása,

f.)        a Felügyelő Bizottság beszámolójának megvitatása és elfogadása,

g.)       a Társaság éves költségvetésének és az éves beszámolójának elfogadása,

h.)      a Társaság Választmányának, ügyvivőinek, elnökének, és a Felügyelő Bizottságának titkos megválasztása és visszahívása,

i.)         a Választmány előbbiekben nem említett határozatai, valamint intézkedései elleni panaszok elbírálása,

j.)        más társadalmi szervezetekkel történő való együttműködés,

k.)       más társaságokhoz való csatlakozás vagy egyesülés, illetve megszűnésének kimondása (kétharmados szótöbbséggel),

l.)         a Közgyűlést össze kell hívni megszűnés esetén –az adósságok kifizetése után- a megmaradó vagyon felhasználásáról történő rendelkezésre.

 

 

VIII.             

(1)    A Közgyűlés határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van. Ha határozatképtelen, harminc napon belül ismét össze kell hívni és akkor tekintet nélkül a megjelentek számára –az eredeti napirendben felvett kérdésekben- határozatképes.

(2)    A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve a VII. pont másként szabályozott eseteit. Szavazati egyenlőség esetén a Közgyűlés elnökének szavazata dönt.

(3)    A tisztségviselők választása titkos. Megválasztottnak azt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 50%-át plusz 1 fő szavazatot kap.

(4)    A Közgyűlés minden alkalommal egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozott határozatával választja meg elnökét. Az elnök mandátuma csak az adott Közgyűlésre szól, azonban a következő Közgyűlések bármelyikén újraválasztható.

 

    IX.            A Választmány:

(1)    A Közgyűlés titkos szavazással 5 fős Választmányt választ (elnök, ügyvivők), melynek megbízása három évre szól.

(2)    A Választmány szükség szerint, de legalább negyedévenként ülésezik. A Választmány határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.

(3)    A Választmányt 15 napon belül össze kell hívni, ha legalább három tagja, vagy a Felügyelő Bizottság a cél megjelölésével kéri.

(4)    A Választmány feladata és illetékessége:

a.)       a Közgyűlés előkészítése,

b.)      a Közgyűlés elé terjesztendő javaslatok megvitatása,

c.)       a Társaság tevékenységének, a közgyűlés határozatai végrehajtásának szervezése,

d.)      a belépési szándéknyilatkozatok elfogadása, illetve a társaságból való törlése, kizárás,

e.)      a Választmány egyik tag kiválása esetén egy főt kooptálhat a Választmányba a hároméves megbízási ideje alatt.

 

      X.            A Társaság elnökének feladatai:

(1)    A Társaság képviselete önállóan a különböző szervezetek, intézmények, testületek, hivatalok illetve a nyilvánosság előtt, a bankszámla feletti rendelkezésre bármelyik ügyvivővel együttes aláírással jogosult.

(2)                   a testületi ülések között gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,

(3)    a Közgyűlés és a Választmány üléseinek megszervezése,

(4)    akadályoztatása esetén e funkciójában az elnök és/vagy a Választmány által megbízott ügyvivő helyettesíti.

 

 

    XI.            A Felügyelő Bizottság:

(1)    A Felügyelő Bizottság feladata a társaság alapszabálya szerinti működésének, az ügyvitelre, a gazdálkodásra, a pénzügyi –számviteli rendre vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése, a társaság céljainak megfelelő működés feletti őrködés.

(2)    A Felügyelő Bizottság évente beszámol a közgyűlésnek

(3)    A Felügyelő Bizottság három tagja az elnökből és két tagból áll

(4)    A Felügyelő Bizottság munkarendjét maga határozza meg és kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.

(5)    A Felügyelő Bizottság megbízása három évre szól.

 

  XII.            A Páholyok

(1)                   A tagság rokonszenvi alapon szerveződő csoportjai programjukat önállóan határozzák meg az alapszabály keretein belül.

(2)    A Választmánnyal való kapcsolattartásra megbízottat jelölnek ki.

 

XIII.            A Társaság gazdálkodása:

(1)    A Társaság vagyona tagdíjakból, pályázatok útján nyert pénzekből, valamint magán –és jogi személyek felajánlásából képződik.

(2)    A felajánlások elfogadásához a Választmány határozata szükséges.

 

XIV.            Vegyes és záró rendelkezések:

(1)    Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló törvény, a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok az irányadóak.

(2)    Az alapszabály végrehajtásával kapcsolatos részletes előírásokat, a feladat és hatásköri megosztásokat a Választmány által elfogadott szervezeti működési, pénzügyi-gazdálkodási és egyéb belső szabályzatok tartalmazzák.

 

Budapest, 2008. május 9.

 

 

Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2008. április 25-én tartott közgyűlése elfogadta az 5. napirendje szerint hozott határozatával.

 

Budapest, 2008. május 19.

 

                                Borbáth András sk                                                                dr. Fodor Péter sk

                                   levezető elnök                                                          Füstölgők Társasága elnöke

AddThis Social Bookmark Button

Módosítás dátuma: 2012. február 17. péntek, 12:26
 
Szerinted bevált a trafikrendszer?
 
A trafikok óta inkább töltöd a cigit, vagy a dobozos készterméket veszed?
 
Fent vagyunk a Facebookon!

YouTube csatorna

Kövess minket a Twitteren!

Hol van trafik?

hol_van_trafik

Játék

Igaz-e, hogy Európába Amerika felfedezése után került a pipa, a pipázás szokása? (1/10)

igen

nem, előbb

nem, jóval később